Vellen en snoeien van bomen

Vellen en snoeien van bomenWilt u een oude en/of zieke boom laten verwijderen, omdat die een gevaar vormt voor uw omgeving?

Of enkele exemplaren een stevige trimbeurt geven?


Zonder veel hinder verhaksel ik de takken en verwijder ik al het houtafval. De plaats van de werken wordt steeds netjes achtergelaten met behulp van een blazer, borstel en bladgritsel.


Ik kom dan graag eens bij u een kijkje nemen om de situatie in te schatten. Op basis hiervan stel ik een werkwijze voor, gekoppeld aan een vrijblijvende offerte.


Bent u akkoord, dan zal ik zo snel mogelijk aan de slag gaan. Mijn kwaliteit is geworteld in wederzijds vertrouwen.


Voor meer informatie omtrent mijn diensten kunt u mij bellen of een e-mail sturen. Ik geef u graag de nodige informatie.
Vergunning voor het kappen of vellen van bomen


Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos


Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, is een stedenbouwkundige vergunning verplicht.


Een ‘hoogstammige boom’ is elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter heeft.


Een stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van een hoogstammige boom is (in bepaalde gevallen) niet nodig als de boom:


- niet tot een bos behoort én

- in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied staat én

- niet in woonparkgebied staat én

- op maximaal 15 meter van de woning staat.


Opgelet, deze vrijstelling van de vergunningsplicht geldt alleen als ze niet strijdig is met andere voorschriften of voorwaarden van andere vergunningen (zie de Checklist Vrijstelling (externe website) op Ruimte Vlaanderen). In bepaalde gemeenten is er ook een kapverordening van kracht. Vraag hierover dus altijd informatie in uw gemeente.


De regels voor het kappen van hoogstammige bomen in niet-bos, staan in het Decreet Ruimtelijke Ordening.


Kappen in een bos


In Vlaanderen hebt u voor het kappen van bomen in een bos (zowel een openbaar bos als een privébos) in de meeste gevallen een vergunning nodig.


Bij ontbossing worden er bomen gekapt en verandert de bestemming van de grond van bos naar niet-bos (bouwgrond, landbouwgrond,...). Hiervoor hebt u altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig. Bij ontbossing hebt u ook altijd een compensatieplicht: er moet een even groot of zelfs groter bos op een andere plek worden aangeplant. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.


Kappingen van bomen in bos waarbij de grond niet van bestemming verandert, mogen zonder vergunning uitgevoerd worden als de kappingen opgenomen zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan.

Als dat niet het geval is, moet u vóór de kapping een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).


De regels voor het kappen van bomen in een bos, staan in het Bosdecreet.


Kappen in agrarisch gebied of in natuurgebied


U hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigingen van kleine landschapselementen (zoals bomen) en vegetaties in:


- groen-, park- en bosgebieden

- beschermde duingebieden

- vogel- en habitatrichtlijngebieden

- agrarische gebieden met een ecologische waarde.


Opgelet. Voor het wijzigen van kleine landschapselementen (zoals bomen) in agrarische gebieden is ook een natuurvergunning vereist. Dus niet alleen in agrarische gebieden met een ecologische waarde.


De regels voor het kappen van bomen in natuurgebied of agrarisch gebied, staan in het Natuurdecreet.